Úvod - výkaz preventivních aktivit

Ve školách a školských zařízeních v ČR je školním metodikem prevence pro každý školní rok zpracováván minimální preventivní program (dále MPP). Nedílnou součástí MPP je vyhodnocování všech preventivních aktivit realizovaných ve školách a školských zařízeních za sledované období jednoho školního roku. Hodnocení a souhrnná zpráva bývá součástí výroční zprávy školy.

Způsoby hodnocení a zpracování souhrnné zprávy mají ale na jednotlivých školách různou podobu. S cílem sjednotit způsob hodnocení a podobu výsledných zpráv byl vytvořen tento on-line Systém Výkaznictví preventivních aktivit (dále jen SV).

SV vychází z koncepce MPP a je zaměřen na získání informací o preventivních aktivitách na školách tak, aby byl srozumitelný a jednotný pro všechny školy a školská zařízení. Cílem SV je poskytnout školám a jejich pracovníkům, kteří se podílejí na školní primární prevenci rizikového chování, nástroj k (vlastní) reflexi a evaluaci realizovaných preventivních aktivit na škole v uplynulém roce.

Snahou autorů SV bylo současně vyvážit výpovědní hodnotu vyjádřenou objemem informací s co možná nejmenší administrativní zátěží pro školu, resp. osobu, která údaje shromažďuje, eviduje a vykazuje.

On-line SV by měl být pro výkaznictví preventivních aktivit používán každoročně.

Úvodní představení systému výkaznictví - video na Youtube.

Přihlásit se / Nový účet