Nápověda

Registrace nového uživatele a problémy s přihlášením

Při registraci nového uživatele je potřeba vyplnit všechny požadované položky (email, jméno, heslo, IČ školy / ID okresu / ID kraje). IČO školy uvádějte v 8místném tvaru, pokud je kratší, doplňte nulami - např. 00012345.


Časté dotazy & problémy

Otázka: Dostávám hlášku Pod zadaným IČ / ID nebyla v databázi nalezena žádná škola / kraj / okres.

Odpověď: Kontaktujte helpdesk/podporu a uveďte potřebné údaje. Pokud se registrujete s IČO školy, je možné, že škola v databázi chybí.


Otázka: Dostávám hlášku Pod zadaným IČ školy / ID okresu / ID kraje již existuje uživatelský účet.

Odpověď: Pod IČ dané školy je již registrován jiný uživatel. Prosím kontaktujte helpdesk/podporu na helpdesk (zavinac) preventivni-aktivity.cz. Pomůžeme vám se založením nového či převzetím již existujícího účtu.


Otázka: Mám založený účet, ale nedaří se mi k němu přihlásit.

Odpověď: Zkontrolujte, zda nemáte překlep v emailu, a že zadáváte správné heslo. Pokud se stále nemůžete přihlásit, zkuste si obnovit heslo pomocí tlačítka Zapomenuté heslo. Pokud se vám zobrazí informace, že pro zadaný email není vytvořen profil, pravděpodobně jste zadali jiný email při registraci - kontaktujte helpdesk/podporu na helpdesk (zavinac) preventivni-aktivity.cz


Pokud jste nenalezli odpověď na svou otázku, kontaktujte prosím helpdesk/podporu na helpdesk (zavinac) preventivni-aktivity.cz.

Seznam použitých zkratek
DD dětský domov
DDŠ dětský domov se školou
diagnostický ústav
MPP minimální preventivní program (základní strategie prevence sociálně patologických jevů školy nebo školského zařízení).
NNO nestátní nezisková organizace
PPP pedagogicko-psychologická poradna
SPC speciálně pedagogické centrum
Spec. ped. speciální pedagog
SVP středisko výchovné péče
syndrom CAN syndrom týraného, zneužívaného a zanedbaného dítěte - Child Abuse and Neglect
ŠMP školní metodik prevence
ŠP školní psycholog
VP výchovný poradce
výchovný ústav

Časté dotazy & problémy

Otázka: Systém evidence vypadá divně / nevidím všechny texty / něco nefunguje, jak očekávám.

Odpověď: Prosím kontaktujte helpdesk/podporu, ať můžeme problém co nejdříve vyřešit k plné spokojenosti.


Otázka: Používám Microsoft Windows XP a Internet Explorer 8...

Odpověď: Zkuste použít jiný internetový prohlížeč (Chrome, Firefox, Opera). Internet Explorer 8 je již více než 7 let starý a neaktualizovaný. Právě kvůli tomu v něm ne všechno funguje v plném uživatelském komfortu (například nefungují nápovědy u formulářů, grafy, ...). Snažíme se, aby Systém evidence fungoval všude stejně (správně), ale v případě IE8 již ne všechno tak jde udělat.


Pokud jste nenalezli odpověď na svou otázku nebo problém, kontaktujte prosím helpdesk/podporu na helpdesk (zavinac) preventivni-aktivity.cz

Více výkazů nebo ŠMP na jednu školu (jedno IČO)

Často jste se nás ptali, jak řešit, kdy na škole (pod jedním IČO) působí více ŠMP, nebo kdy jeden ŠMP má na starosti více škol apod.

Platné od školního roku 2021/2022:

Od tohoto školního roku je možné založit a vyplnit pouze JEDEN Plán nebo Výkaz na školu. Je možné mít více účtu, pokud má škola více ŠMP nebo pracovišť, ale na vyplnění musí spolupracovat. Po založení Plánu/Výkazu jedním z metodiků ho může druhý metodik Převzít pod sebe a doplnit "své údaje". Je vhodné se ujistit, že na Plánu/Výkazu nepracuje jiný metodik, aby nedošlo ke ztrátě dat - první začne vyplňovat a v průběhu mu druhý převezme Plán/Výkaz...

Mrzí nás, pokud Vám tato změna nastavení SEPA (1 IČO = 1 Výkaz / Plán) způsobila potíže. Nicméně si za ní stojíme. Přistoupili jsme k ní na základě diskusí s odborníky, MŠMT i krajskými úřady. ycházíme z platné legislativy, kdy základní jednotkou je samostatný právní subjekt definovaný svým unikátním IČO.

Samozřejmě se setkáváme s případy, kdy je v rámci jedné příspěvkové organizace více (často i dříve samostatných) škol a školských zařízení (včetně MŠ, školní jídelny, internátu atd.). Ale stejně jako má mít taková organizace pouze 1 ředitele, má mít také pouze 1 preventivní program školy a 1 jeho vyhodnocení/evaluaci, za což odpovídá právě onen 1 ředitel.

Rozumíme, že je to obtížné, především v situacích, kdy se různé učební obory slučují pod hlavičku jedné střední školy, ale i v tomto případě se jedná o dvě samostatně fungující školy pod jedním IČO. A proto pravidlo zůstává stejné: preventivní program školy i jeho vyhodnocení by mělo odpovídat právní subjektivitě a proto není možné školu rozdělit v sytému na více Výkazů a Plánů.


Platné do školního roku 2020/2021:

Pokud je Váš případ v jedné z těchto kategorií, čtěte dále, jak postupovat:

  1. Fyzicky jedna škola, má více ŠMP, kteří se vzájemně doplňují/překrývají/spolupracují.
  2. Fyzicky jedna škola, má více ŠMP, kteří ale pracují odděleně (např. 1. a 2. stupeň ZŠ)
  3. Fyzicky více škol pod jedním IČO, každá má svého ŠMP.
  4. Fyzicky více škol pod jedním IČO, jeden ŠMP, který se stará o všech.

Ad 1)
Na školu se vyplňuje pouze jeden výkaz/plán pod jedním účtem hlavního (zodpovědného ŠMP), pouze v části 2: Školní metodik prevence se vyplní údaje za oba (více) ŠMP. Společně se musí domluvit, jak budou vyplňovat.

Ad 2)
Na školu je založeno více účtů za každého ŠMP. Každý metodik vyplňuje za sebe (svou část školy, kterou má na starosti). V případě, že je nějaký program/aktivita na celou školu, musí se domluvit, který z nich ji uvede (aby nebyla zadána duplicitně). S požadavkem na založení účtu pro dalšího ŠMP kontaktujte prosím helpdesk/podporu na helpdesk (zavinac) preventivni-aktivity.cz.

Ad 3)
Za každou školu bude pro každého metodika vytvořen samostatný účet. Každý ŠMP bude vyplňovat údaje za školu, kterou má na starosti. S požadavkem na založení účtu pro oddělené školy kontaktujte prosím helpdesk/podporu na helpdesk (zavinac) preventivni-aktivity.cz.

Ad 4)
Za každou školu bude vytvořen samostatný účet, který bude mít ŠMP k dispozici. Je potřeba dát pozor, aby ŠMP byl přihlášen pod správným účtem (aby nevyplňoval údaje o jedné škole do výkazu školy druhé). S požadavkem na založení účtu pro oddělené školy kontaktujte prosím helpdesk/podporu na helpdesk (zavinac) preventivni-aktivity.cz

Pokud Vám nevyhovuje/nezapadáte ani do jedné kategorie, kontaktujte prosím helpdesk/podporu na helpdesk (zavinac) preventivni-aktivity.cz. Pokusíme se vyřešit individuálně přesně podle potřeb Vaší školy.

Helpdesk / Podpora

V případě problému s funkčností systému kontaktujte helpdesk na emailu: helpdesk (zavinac) preventivni-aktivity.cz

Při řešení problému nám velmi pomůže, když do emailu uvedete:

  • IČO školy / ID okresu / ID kraje
  • Co nejpřesnější popis problému

Na vaše dotazy a problémy se snažíme reagovat co nejdříve. Nicméně může docházet k 1-2 denní prodlevě mezi Vaším dotazem a jeho zpracováním a odpovědí. Děkujeme za Vaši trpělivost a pochopení.