Statistiky za školní rok 2019/2020

Na konci kalendářního roku pravidelně vydáváme podrobnou zprávu obsahující zpracovaná data ze SEPA. Pro rychlejší přehled o zásadních zjištěních za uplynulý rok jsme pro Vás připravili jednoduchou infografiku. Věříme, že informace budou zajímavé jak pro ty, kteří již SEPA běžně používají, tak i pro ty, kteří se k využití systému teprve chystají.

Míra zapojení škol podle krajů
za školní rok 2019/2020
Doba ve funkci školního metodika prevence
Školní metodici prevence jsou ve své funkci průměrně 8,5 roku, nejdéle sloužící metodik pracuje na této pozici již 31 let, ale nejčastěji zastoupená rozmezí doby ve funkci jsou 0-2 roky a 3-5 let (vždy přibližně pětina všech metodiků).
Podíl metodiků, kteří zastávají další funkce
Devět z deseti metodiků zastává ve škole i další funkci, nejčastěji třídního učitele (71 % všech metodiků). Desetina všech metodiků zároveň pracuje jako výchovný poradce (11 %).
Poskytovatelé preventivních programů
Celkem bylo na registrovaných školách ve školním roce 2019/2020 evidováno 8919 programů, což v průměru představuje více než 4 programy na každou školu. Třetinu ze všech preventivních programů realizují nestátní neziskové organizace (33 %), čtvrtinu preventivních aktivit zajišťuje škola sama (25 %), mezi další časté poskytovatele patří policie (14 %) nebo komerční subjekty (7 %).
Hlavní formy preventivních programů
Tři pětiny programů využívají interaktivní skupinové diskuze (64 %) nebo přednášku (61 %), polovina programů pracuje s dětmi formou zážitkovou (51 %) nebo nácvikovou (50 %), ostatní formy jako peer programy (17 %), individuální práce s dítětem (13 %) nebo návštěvy výstav, představení a exkurze (9 %) jsou zastoupené méně často.
Výskyt rizikového chování podle stupně studia
Některá ze sledovaných forem rizikového chování se vyskytuje kumulativně až u 11 % žáků, nejméně často na 1. stupni ZŠ (5,7 %) a nejčastěji na střední škole (17,3 %). Špatné vztahy mezi žáky, ostrakizace, šikana a kyberšikana byly zaznamenány zejména druhém stupni ZŠ; kouření, záškoláctví, užívání alkoholu a konopných drog na střední škole. Ostatní formy rizikového chování se vyskytují marginálně (pod 0,5 %).
Typy rizikového chování, na které je program zaměřen
Polovina programů se zaměřuje na prevenci šikany a projevů rizikového chování (49 %), necelá třetina pak na prevenci kriminálního chování (31 %) a kyberšikany (30 %). Přibližně pětina programů cílí na záškoláctví, užívání legálních nebo nelegálních návykových látek, rasismus a xenofobii nebo na rizikové sexuální chování (17-21 %). Prevence rizikových sportů (13 %), poruch příjmu potravy (11 %) nebo působení sekt (5 %) jsou mezi všemi vykázanými programy zastoupeny nejméně.